H.C.L. nr. 2/ 07.01.2016 - privind aprobarea consumului pentru buldoexcavator

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  2

din data de 07.01.2016

privind aprobarea

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta extraordinara la data de  07.01.2016,

Având în vedere proiectul de hotărâre  întocmit în acest sens la data de 07.01.2016

Având în vedere prevederile art.36 (4) lit.a  din L. nr.215/2001 a administrației publice locale

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă reportarea cantității de 740 l motorină rămasă neconsumată din cei 1000 l aprobați prin H.C.L.Iara nr. 86/30.10.2015 pentru asigurarea funcționării buldoexcavatorului din dotarea serviciului pentru situații de urgență de pe raza comunei Iara.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREȘAN IOAN                                                           Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates