H. C. L.   NR.  3/01.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Ataşamente:
Download-ează fișierul (program de investitii publice 2016.pdf)Lista de investiții pe 2016[ ]3524 kB

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  3

din data de 01.02.2016

 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  01.02.2016,

Având în vedere proiectul de hotărâre  întocmit în acest sens la data de 01.02.2016

Având în vedere prevederile art.36 (4) lit.a  din L. nr.215/2001 a administrației publice locale

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2016  la Secțiunea A – conform anexei nr. I.

Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2016   la Secțiunea E –  conform anexei nr. II.

Art. 3. Se aprobă lista de investiții pe 2016 – conform anexei nr. III.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREȘAN IOAN                                                           Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates