H.C.L.   NR.  4/01.02.2016 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele având ca obiect modernizarea DC 102 Iara-Mașca respectiv DC 103 DJ107M-Agriș

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  4

din data de 01.02.2016

 

privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele

având ca obiect modernizarea DC 102 Iara-Mașca respectiv DC 103 DJ107M-Agriș

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  01.02.2016,

Având în vedere proiectul de hotărâre  întocmit în acest sens,

Având în vedere prevederile art.36 (4) lit.a  din L. nr.215/2001 a administrației publice locale

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional privind modificarea nivelului TVA de la 24% la 20% privind valoarea restului de executat în sumă de 1766001,26 lei aferent contractului nr. 5756/2014 având ca obiect modernizarea DC 102   Iara – Mașca.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional privind modificarea nivelului TVA de la 24% la 20% privind valoarea restului de executat în sumă de 306395,0 lei aferent contractului nr. 3856/2009 având ca obiect modernizarea DC 103  DJ 107M - Agriș.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREȘAN IOAN                                                           Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates