H.C.L. NR. 5/01.02.2016 privind aprobarea normativelor de consum ale autovehiculelor aflate în proprietatea și uzul primăriei


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 5

Din 01.02.2016

Privind aprobarea normativelor de consum ale autovehiculelor aflate în proprietatea și uzul primăriei

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 01.02.2016,

            Ţinând seama de nota de fundamentare a proiectului de hotărâre,

            Având în vedere prevederile L. nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

                        Art.l.- Se aprobă normativele de consum aferente autoturismelor marca Dacia aflate în proprietatea și uzul primăriei, implicit alocarea cantității de 150 l combustibil/lună pentru autoturismul Dacia cu număr de înmatriculare CJ-75-PCI, respectiv 100 l combustibil/lună pentru autoturismul Dacia cu număr de înmatriculare CJ-13-PCI .

                        Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                                         

   MUREȘAN IOAN                                              ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates