H.C.L. NR. 7/01.02.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA

NR. 7 din 01.02.2016

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 01.02.2016,

                        Având în vedere propunerea formulată de către membrii comisiei de specialitate nr. 2 învățământ, cultură, sănătate,

                        În temeiul prevederilor art. 68 din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art.1 - Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2016 a contractului de colaborare cu dl. Canta Martin, cu stabilirea drepturilor bănești cuvenite prestatorului – dl. Canta Martin, la nivelul de 1000 lei brut/lună,  cu păstrarea clauzelor contractuale existente, prin încheierea unui act adițional.

              Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:___13_____

Nr. Voturi “contra”:____-_______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR,

 

                  MUREȘAN IOAN                                                              ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates