H.C.L. NR. 9/01.02.2016 privind acordul efectuării de lucrări în vederea instalării unui pilon de telefonie mobilă în sat Buru

stema pentru word
ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 9

Din 01.02.2016

Privind acordul efectuării de lucrări în vederea instalării unui pilon de telefonie mobilă în sat Buru

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 01.02.2016,

            Având în vedere solicitarea formulată de către SC TELEKOM SA precum și actele conexe,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art. 1. Se dă acordul Consiliului Local al comunei Iara în vederea edificării unui soclu de beton pe o suprafață de 2 mp situată pe domeniul public din sat Buru, necesar în vederea amplasării unui BMPT conform avizului tehnic anexat.

            Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24 alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                                         

   MUREȘAN IOAN                                              ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates