H.C.L.   NR.  10/15.02.2016 privind aderarea comunei Iara ca  membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  10

din data de 15.02.2016

 privind aderarea comunei Iara ca  membru in cadrul Asociatiei de

Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului

 

Consiliul Local  al comunei Iara, intrunit in sedinta extraordinara in data de 15.02.2016;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare  privind aprobarea aderării la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, proiect elaborat din initiativa Primarului comunei Iara, domnul Popa Ioan Dorin,

Tinand cont de prevederile art. 13 din Regulamentul de Organizare si Functionare  al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, de prevederile Actului Constitutiv si ale Statutului  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, de prevederile art. 11 alin. 1 si 2, art. 12 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, de prevederile Legii 51/2006  privind serviciile comunitare de utilitati publice, de avizul favorabil al comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda administratie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, precum si de Raportul de Specialitate,

In temeiul prevederilor art. 36,  alin. 1,  art. 45 alin. 1 si 2 , precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTARASTE

             Art. 1. Se aproba aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului a Comunei Iara, care va dobandi calitatea de asociat.

            Art. 2. Se aproba modificarea Actului constitutiv si Statutului ADI  “Apa Văii Arieşului” precum si a Contractului de Delegare în sensul includerii noilor membrii asociati în cadrul  ADI  “Apa Văii Arieşului” şi parte a Autoritatii Delegante din contractul de Delegare.

            Art. 3.  Se împuterniceşte d-nul  POPA IOAN DORIN cetatean român, nascut la data de 08.01.1968, în comuna Iara, jud. Cluj,  domiciliat in judetul Cluj, comuna Iara, sat Iara nr.361 CNP 1680108126212, să semneze în numele şi pe seama  Comunei Iara Actul Constitutiv si Statutul ADI “Apa Văii Arieşului” si Actul Aditional al Contractului de Delegare.

            Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei Iara și Secretarul Comunei Iara .

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24 alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

      MUREȘAN IOAN                                                               Comunei Iara     

  Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates