H.C.L.   Nr. 11/15.02. 2016 privind aprobarea unor modificări în cadrul societății ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna detine calitatea de asociat

  ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ                                                                                      

CONSILIUL LOCAL IARA

 

H O T A R A R E A  Nr. 11

Din data de  15.02. 2016

privind aprobarea unor modificări în cadrul societății ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna detine calitatea de asociat

            Consiliul Local Iara,

In vederea aprobarii unor modificări în cadrul societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna detine calitatea de asociat;

Tinand cont de prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Legea nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, astfel cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr.13/2008;

- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatiilor;

            Fiind indeplinite prevederile art.43 si urmatoarele din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In temeiul drepturilor conferite de art.45 din Legea administratiei publice locale  nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

 

           Art.1 - Se aproba modificarile continute in Hotararea AGA a societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L., modificari referitoare la schimbare administrator, completarea obiectului secundar de activitate, cooptarea ca asociati a comunelor Ciurila și Petreștii de Jos din Judetul Cluj - prin cesionarea partială de parti sociale facuta de Comuna Mihai Viteazu din Judetul Cluj, precum si toate dispozitiile continute în hotărârea AGA a societatii, atestată de avocat cu nr.50/27.07.2012.

        Art.2 - Se aproba actul constitutiv actualizat al societatii atestat de avocat cu nr.51/27.07.2012.

        Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul sau viceprimarul Comunei, precum si celelalte persoane mentionate in actele aprobate.

        Art.4 - Prezenta se comunica celor de la art.3, societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L. si Institutiei Prefectului Judetului Cluj.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREȘAN IOAN                                                           Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates