H.C.L.   NR.  12/15.02.2016 privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  12

din data de 15.02.2016

privind aprobarea decontarii c/val. abonamentelor cadrelor didactice

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta extraordinara la data de  15.02.2016,

Luand in dezbatere solicitarea  nr.67/05.02.2016 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

 

H O T A R A Ş T E :

 

     Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1262 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice care navetează la Iara, aferentă lunii ianuarie 2016.

     Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREȘAN IOAN                                                           Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates