H.C. L. nr. 13 din data de 04.03.2016 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri

ROMÂNIA , JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  13

din data de 04.03.2016

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri- păşuni  proprietatea privata/publica  a Comunei Iara   pentru pasunatul animalelor, precum si aprobarea caietului de sarcini cadru care va sta la baza organizarii licitatiei

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  04.03.2016,

Luand in dezbatere proiectul de hotarare  privind aprobarea  închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri - păşuni proprietatea privata/publica a Comunei Iara  pentru pasunatul animalelor, precum si aprobarea caietului de sarcini cadru care va sta la baza organizarii licitatiei, elaborat din initiativa d-lui Primar Popa Ioan Dorin

Avand in vedere raportul de specialitate al primarului si avizul Comisiei   de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Comunei Iara;

Tinand seama de prevederile:

 • O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 •  Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
 • Prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
 • HOTĂRÂRE   Nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.36 alin. (2 ) lit"c", alin (5) lit."b", art.115 alin.(1) lit."b" şi art.123 alin (1), alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ;
 • Codul civil;

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, a terenurilor cu destinația păşune proprietatea privata/publica a Comunei Iara,  pentru păsunatul animalelor, identificate în anexa nr.1 cu indicarea loturilor, a suprafetelor, a categoriei de animale si a categoriei de pasune.

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini – cadru (anexa nr.2) care va sta la baza desfăşurării licitaţiei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Durata închirierii va fi de  7  ani de la semnarea contractului .

Art. 4. Preţul de pornire la licitaţie este de 400 lei/ha.

Art. 5. Taxa de participare la licitatie este de 250 lei. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei. Garantia de participare la licitatie este de 500 lei. Toate sumele indicate mai sus vor fi platite la casieria primariei comunei Iara.

Art. 6.  Comisia de licitatie va avea urmatoarea componenta:

 • URSULEAN LUCIAN VASILE  – presedinte
 • TODOR IOAN - membru
 • MACAVEI IOAN – membru
 • FĂGĂDAR ALEXANDRU  – membru
 • GEANA FLORIAN – membru
 • ONACA OLIMPIU – secretar

Art. 7.  La lucrarile comisiei si la procedura de licitatie vor putea participa , in calitate de observatori, oricare dintre consilierii locali.

 Art. 8.  Se aproba contractul cadru de inchiriere (anexa 3).

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara, Secretarul Comunei Iara, Registru Agricol din Cadrul Primariei Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:____11______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:__1 (Mur. Tr.)_

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                       SECRETARUL Comunei Iara

                                                                                                                                                        Onaca Olimpiu Ioan

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates