H.C.L. NR. 14 din 14/04.03.2016 cu privire la nivelul taxelor percepute cu ocazia desfăşurării zilelor de târg pe raza comunei Iara

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anexa HCL 14.doc)Anexa HCL 14.doc[ ]33 kB

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA

Nr.14/04.03.2016

                        Consiliul Local al comunei Iara întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.03.2016,

            Având în vedere prevederile din L. nr.227/2015 privind Codul Fiscal respectiv ale  art. 486 din Codul Fiscal aflat în vigoare de la data de 01.01.2016,

            Ţinând seama de prevederile L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă nivelul taxelor percepute cu ocazia desfăşurării zilelor de târg pe raza comunei Iara, cu începere din 01.01.2016, conform anexei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează primarul  comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____1_(Mur. Tr.)_____

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                            

Preşedinte de şedinţă,                   

                       MUREȘAN IOAN                                                                         Contrasemnat,  

                                                                                                                       ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates