H.C.L.    NR.  15 din data de 04.03.2016 privind  desemnarea unui consilier local ca membru al comisiei de licitație

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  15

din data de 04.03.2016

privind  desemnarea unui consilier local ca membru al comisiei de licitație

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  04.03.2016,

Având în vedere prevederile art.36 (6) 1 din L. nr. 215/2001 republicată

Luand in dezbatere solicitarea  nr.99/25.02.2016 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se aprobă desemnarea d-lui consilier Bâlc Sorin în calitate de reprezentant al Consiliului Local Iara în cadrul Comisiei de licitație constituite la nivelul Școlii Gimnaziale Iara în vederea organizării licitației având ca obiect desemnarea ofertantului câștigător pentru executarea lucrărilor de construcție a acoperișului școlii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREȘAN IOAN                                                           Onaca Olimpiu Ioan

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates