H.C.L. Nr. 16 din data 04.03.2016 privind aprobarea consumului de combustibil pentru buldoexcavator

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA

Nr. 16/04.03.2016

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 04.03.2016

            Având în vedere proiectul de hotărâre  formulat de către compartimentul financiar,

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aprobă alocarea cantității de 3000 l motorină pentru buldoexcavatorul din dotarea primăriei, în vederea acoperirii necesarului de consum până la data de 01.06.2016.

             Art.2. Eventualul excedent de combustibil constatat la termenul menționat la articolul anterior, se va reporta pentru luna/lunile următoare.

             Art.3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara;

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                              

Preşedinte de şedinţă,             

MUREȘAN IOAN                     

                                                                                                            Contrasemnat,                     

                                                                                                ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates