H.C.L. NR.  17 din 04.03.2016 privind aprobarea unei rectificări bugetare

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  17

DIN 04.03.2016

Privind aprobarea unei rectificări bugetare

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 04.03.2016,

            Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 895/04.03.2016 întocmit de compartimentul financiar-contabil, precum și adresa nr. 640/11.02.2016 emisă de D.G.R.F.P. Cluj respectiv adresa nr. 3972/29.02.2016 emisă de către Consiliul Județean Cluj

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1. Se aprobă rectificarea de buget după cum urmează:

      La capitolul Total Venituri cu suma de 477.500 lei, din care:

  • Sume alocate din cote din impozitul pe venit pentru echilibrare buget local = 400.000 lei
  • Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate = 7.000 lei
  • Impozit clădiri = 44.000 lei
  • Impozit teren = 26.500 lei

La capitolul Total Cheltuieli cu suma de  477.500 lei, din care:

  • Cheltuieli personal = 34.000 lei
  • Bunuri și servicii = 26.500 lei
  • Asistență socială = 17.000 lei
  • Cheltuieli capital = 400.000 lei

Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:____12____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

            MUREȘAN IOAN                                                                     Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates