H.C.L. Nr.18 din 04.03.2016 privind adoptarea nivelului prețurilor fundamentate pentru masa lemnoasă propusă pentru exploatare

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA

Nr.18 din 04.03.2016

Privind adoptarea nivelului prețurilor fundamentate pentru masa lemnoasă propusă pentru exploatare

            Consiliul Local al comunei Iara întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.03.2016

            Având în vedere adresa nr.10207/18.02.2016 emisă de O.S.Turda,

            Ţinând seama de prevederile L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

            În conformitate cu prevederile art.53 din HG nr.924/2015 respectiv ale Deciziei nr.45/12.02.2016 a RNP-ROMSILVA

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă fundamentarea de preț pentru masa lemnoasă propusă pentru exploatare astfel cum a fost formulată de către Ocolul Silvic Turda.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează primarul comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art.24 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:____13______

Nr. Consilieri  prezenţi: ___12___

Nr.voturi “pentru”:____12 ______

Nr. Voturi “contra”:____ ______

Nr.Voturi “abţineri”:___ ______

                             

    Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnat,

     MUREȘAN IOAN                                                            ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates