H.C.L. nr. 20 din 04.03.2016 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului urbanism și cadastru

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  IARA

 

HOTĂRÂREA

nr. 20 din 04.03.2016

privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului urbanism și cadastru

Ținând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public și, respectiv, de instituție publică locală,apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de urbanism și cadastru, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea,urmărind facilitarea asigurării serviciilor de urbanism și cadastru pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficiență și colaborare pentru  realizarea obiectivelor specifice acestei activități,având în vedere prevederile:

a)         Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

b)         Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

c)         art. 11 alin. (4) și art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) și c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)        art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e)         art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

f)         art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

g)         Codului muncii;

h)         Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

i)          Codului Civil și Colului de procedură civilă;

j)          Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare;

k)         Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

l)          Legea nr.7 din 1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

m)        Statutului Asociației Comunelor din România și al Statutului Filialei Județene Cluj  a Asociației Comunelor din România;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se însușește modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului urbanism și cadastru, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              (2) Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei IARA.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei IARA care este imputernicit să aprobe salariul, măririle de salariu pentru alinierea la modificările din sectorul public ori pentru munca cu un volum mărit sau pentru sarcinile suplimentare efectuate.

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei IARA, Prefectului Judeţului Cluj și Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet:  www.primariaiara.ro

 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnat,

     MUREȘAN IOAN                                                            ONACĂ OLIMPIU IOAN

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates