H.C.L. Nr. 22 din data 04.03.2016 privind alocarea unui ajutor de urgență

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA

Nr. 22/04.03.2016

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 04.03.2016

            Având în vedere solicitarea nr. 890/04.03.2016 formulată de către d-na Ionaș Adriana Monica,

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei cu titlu ajutor de urgenţă către d-na Ionaș Adriana Monica, în vederea acoperirii costurilor aferente deplasării pe ruta Iara-Cluj Napoca și retur în vederea efectuării radioterapiei la Institutul Oncologic ”Prof.Dr.I.Chiricuță” din Cluj-Napoca.

             Art.2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara;

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                            

      

Preşedinte de şedinţă,             

MUREȘAN IOAN                     

                                                                                                            Contrasemnat,                     

                                                                                                ONACĂ OLIMPIU IOAN

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates