H.C.L. nr. 23 din 04.03.2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Iara, județul Cluj

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA

Nr.23 din 04.03.2016

Privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Iara, județul Cluj

            Consiliul Local al comunei Iara întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.03.2016

            Având în vedere necesitatea aprobării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iara,

            Ţinând seama de prevederile L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

            În conformitate cu prevederile art. 3 al 4 al Legi nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iara, conform documentaţiei anexate.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează primarul comunei Iara.

Art.3  Hotărârea se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Cluj;
  • Consiliului Județean Cluj
  • Compartimentul financiar contabil;
  • Primarul comunei Iara;
  • Afișat la sediul Primăriei;

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art.24 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:____13______

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:____12 ______

Nr. Voturi “contra”:____ ______

Nr.Voturi “abţineri”:___ ______

                                   

    Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnat,

     MUREȘAN IOAN                                                     ONACĂ OLIMPIU IOAN

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates