H.C.L.   NR.  25 din data de 08.04.2016 privind aprobarea decontarii c/val. abonamentelor cadrelor didactice

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  25

din data de 08.04.2016

privind aprobarea decontarii c/val. abonamentelor cadrelor didactice

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  08.04.2016,

Luând in dezbatere solicitarea  nr.226/04.04.2016 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

Având în vedere prevederile art. 36 (6) lit. a) pct.1 și lit. b) respectiv art.45 din L.nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1532 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice care navetează la Iara, aferentă lunii martie 2016.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates