H.C.L. nr. 27 din 08.04.2016 privind implementarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Iara, județul Cluj”

ROMÂNIA

Județul  Cluj

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI IARA

 

 

HOTĂRÂREA

nr. 27 din 08.04.2016

privind implementarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Iara, județul Cluj

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

  1. art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
  2. art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  3. art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
  4. art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
  5. art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând act de:

referatul de aprobare prezentat de către Primarul comunei2), în calitatea sa de inițiator,prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

constatând necesitatea și oportunitatea investiției „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Iara, județul Cluj” și necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, Consiliul Local al Comunei Iara, adoptă prezenta hotărâre, aprobând următoarele:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico – economică aferentă investiției Modernizare infrastructură rutieră în comuna Iara, județul Cluj”

Art. 2. - ­­Investiția Modernizare infrastructură rutieră în comuna Iara, județul Cluj” este considerată ca fiind necesară, oportună și potrivită dezvoltării potențialului economic al comunei Iara.

Art. 3. - Se aprobă implementarea proiectului Modernizare infrastructură rutieră în comuna Iara, județul Cluj”, denumit în continuare Proiectul, prin FEADR, PNDR 2014 -2020, Submăsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.

Art. 4. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 5. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenantă a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 6. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și a relației cu AFIR în derularea proiectului se asigură de către primarul Comunei Iara, Popa Ioan-Dorin.

Art. 9. -  Cofinanțarea investiției reprezentând cheltuielile neeligibile se realizează din bugetul local al comunei Iara.

Art. 10. – Articolele anterioare se vor detalia în anexa prezentei hotărâri.

Art. 11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Iara, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Iara și prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariaiara.ro.

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates