H.C.L. NR.28 Din 08.04.2016 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                      

HOTĂRÂREA NR.28

Din 08.04.2016

Privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.04.2016,

            Ţinând seama de necesitatea clarificării situației juridice a spațiului locativ aflat în proprietatea C.L.Iara,           

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.- Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere având ca obiect spațiu locativ aflat în proprietatea extratabulară a Consiliului Local Iara, fără a se depăși data limită de 01.11.2016.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          GEANA FLORIAN                                               ONACĂ OLIMPIU IOAN

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates