H.C.L.   NR.  29 DIN 08.04.2016 privind aprobarea organizării unei licitații publice având ca obiect vânzarea unui teren

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  29

DIN 08.04.2016

Privind aprobarea organizării unei licitații publice având ca obiect vânzarea unui teren

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.04.2016,

            Având în vedere solicitarea nr. 1938/08.04.2016 formulată de către reprezentantul legal al firmei OFEMI SRL în vederea cumpărării unui teren,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă începerea demersurilor legale în vederea organizării unei licitații publice având ca obiect vânzarea unui  teren în suprafață de 153,50 mp înscris în C.F. nr. 810 Surduc pe care se găsește edificată o construcție cu destinația spațiu comercial, cât și a terenului aferent construcției, necesar în vederea asigurării căii rutiere de acces pentru aprovizionare.

Art.2.- Se aprobă realizarea unei documentații topografico-cadastrale în vederea stabilirii suprafeței terenului aferent construcției, concomitent cu realizarea unei evaluări autorizate a valorii de piață a terenului care urmează a fi licitat în vederea vânzării.

Art.3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates