H.C.L.   nr.  30 din 26.04.2016 privind aprobarea organizării unei licitații publice având ca obiect vânzarea unui teren

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  30

DIN 26.04.2016

 

 

Privind aprobarea organizării unei licitații publice având ca obiect vânzarea unui teren

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.04.2016,

            Având în vedere solicitarea nr. 601/11.02.2014 formulată de către dl. Călin Hârșan în vederea concesionării unui teren,

            În temeiul prevederilor art.36 (2) lit.c) și art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.l.-  Se aprobă începerea demersurilor legale în vederea organizării unei licitații publice având ca obiect concesionarea unui  teren în suprafață de 1876 mp înscris în C.F. nr. 173 Borzești, nr. top. 1002, 1003, în vederea desfășurării de activități agricole.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                            Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates