H.C.L.   nr.  33 din 26.04.2016 privind  aprobarea prelungirii unui contract de închiriere

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  33

DIN 26.04.2016

 

 

Privind  aprobarea prelungirii unui contract de închiriere

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.04.2016,

            Având în vedere solicitarea nr.2141/18.04.2016 formulată de către dl. Todor Cristian Eugen având ca obiect aprobarea prelungirii contractului de locațiune purtând asupra apartamentului nr.5 din bl. D, contract în care solicitantul este parte (locatar), iar Consiliul Local al comunei Iara este proprietar extratabular,

            În temeiul prevederilor 36 (2) lit. c), art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.l.- Se aprobă prelungirea efectelor contractului de locațiune având ca obiect apartamentul nr.5 din bl. D, încheiat cu dl. Todor Cristian Eugen, până la data de 01.11.2016, interval ân care se va organiza scoaterea la licitație publică a respectivului apartament.

Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                            Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates