H.C.L.   nr.  34 din 26.04.2016 privind aprobarea organizării unei licitații publice având ca obiect vânzarea unui teren

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  34

DIN 26.04.2016

Privind aprobarea organizării unei licitații publice având ca obiect vânzarea unui teren

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.04.2016,

            Având în vedere documentația întocmită în vederea cumpărării unui teren,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.-  Se aprobă organizarea unei licitații publice având ca obiect vânzarea unui  teren în suprafață de 285 mp înscris în C.F. nr. 50700 Iara având destinația drum de acces (lotul nr. 4) .

Art.2.- Se însărcinează primarul comunei Iara să semneze în fața notarului public actele de înstrăinare, ulterior adjudecării prin licitație a terenului menționat la articolul precedent și identificat conform documentației anexate.

Art.3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                            Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates