H.C.L.   nr.  35 din 26.04.2016 privind aprobarea unei rectificări bugetare

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  35

DIN 26.04.2016

Privind aprobarea unei rectificări bugetare

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.04.2016,

            Având în vedere existența unor donații și sponsorizări făcute pentru Școala Gimnazială Iara, ținând seama de propunerea compartimentului financiar-contabilitate,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă rectificarea bugetară cu suma de 3.000 lei sumă care va fi trecută la capitolul cheltuieli materiale – Alte obiecte de inventar.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                            Onaca Olimpiu Ioan

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates