H.C.L.   nr.  36 din 26.04.2016 privind  modificarea nivelului unei taxe

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  36

DIN 26.04.2016

Privind  modificarea nivelului unei taxe

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.04.2016,

            Având în vedere solicitarea formulată de către dl. Todor Vasile în numele a două firme cu activitate în domeniul colectării ciupercilor și fructelor de pădure,

            În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. c), art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.- Se instituie taxa anuală de 2500 lei reprezentând taxa avizare activitate de colectare plante medicinale, fructe de pădure şi ciuperci la nivelul comunei Iara, de pe terenurile aparținând consiliului local.

Art.2.- Taxa prevăzută la articolul precedent este anuală şi este datorată de către toţi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Iara, fiind plătibilă în avans, la începerea activităţii de colectare, ca efect al modificării prevederilor art.1 din H.C.L. Iara nr.46/2013.

Art.3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                            Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates