H.C.L.   nr.  37 din 06.05.2016 privind aprobarea contractului de administrare cu Spitalul Municipal Turda

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  37

DIN 06.05.2016

Privind aprobarea contractului de administrare cu Spitalul Municipal Turda

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 06.05.2016,

            Având în vedere existența unor donații și sponsorizări făcute pentru Școala Gimnazială Iara, ținând seama de propunerea compartimentului financiar-contabilitate,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă încheierea contractului de administrare a imobilului în care funcționează Centrul de Sănătate Iara, cu Spitalul Municipal Turda, conform anexei.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:____12_____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                            Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates