H.C.L.   nr.  39 din 06.05.2016 privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  39

DIN 06.05.2016

Privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 06.05.2016,

            Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2450/06.05.2016 făcută de as. social Drăghiciu Petruța din cadrul Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Iara,

            Văzând expunerea de motive nr. 2451/06.05.2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional potrivit prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

            Având în vedere prevederile din:

  • L.nr.292/2011 a asistenței sociale modificată și completată
  • L.nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
  • HG nr.15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a L. nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Fiind îndeplinite  prevederile  art.44 și 45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

            În temeiul prev. Art.36 alin.(1), alin. (2), lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.2 și art.115 alin.(1) lit.”b” din L. nr. 215 /2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional potrivit prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Art.2.- Modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional, potrivit prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate se face prin selectarea din rândul:

  1. Beneficiarilor de venit minim garantat (L. nr.416/2001) și de alocație pentru susținerea familiei ( L. nr. 277/2010 republicată) care sunt în baza de date ai Serviciului Public de Asistență Socială, cu minori între 3 – 6 ani, care frecventează grădinița;
  2. Altor categorii sociale care nu sunt beneficiari ai L. nr. 416/2001 și/sau ai L. nr. 277/2010, dar îndeplinesc condițiile de eligibilitate;
  3. Beneficiarilor identificați prin intermediul școlilor.

                        Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentele asistență socială și financiar-contabilitate din cadrul primăriei comunei Iara, Școala Gimnazială Iara și va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____12____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                            Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates