H.C.L.  nr.  40 din 30.05.2016 privind modificarea H.C.L. Iara nr. 96/06.11.2015

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ANEXA LA HCL 40.docx)Anexa[ ]14 kB

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  40

DIN 30.05.2016

Privind modificarea H.C.L. Iara nr. 96/06.11.2015

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30.05.2016,

            Având în vedere conținutul procedurii prealabile emise de către Instituția Prefectului – Județul Cluj,

            În conformitate cu prevederile art.484 coroborate cu cele ale art. 486 alin.4 și 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) respectiv alin. (4) lit.c), art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.-  Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. Iara nr.96/06.11.2015 după cum urmează:

La art. 8 – Taxe speciale, se vor elimina din conținutul textului prevederile cuprinse la literele a) și b), acestea urmând a se regăsi la nou-înființatul art.9 – Alte taxe, urmând ca prevederile de la lit. f) și g) să fie înlăturate, iar prin renumerotare vechiul articol 9 – Dispoziții finale, va deveni art.10, conform extrasului anexat prezentei. Restul prevederilor rămân neschimbate.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:____11_____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates