H.C.L. nr. 41 din 30.05. 2016 privind implementarea proiectului “Reabilitare și dotare cămin cultural loc. Iara, com. Iara, jud. Cluj”

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   HOTĂRÂREA
nr. 41 din 30.05. 2016

 

 

 

 

 

 

  privind implementarea proiectului “Reabilitare si dotare camin cultural loc. Iara, com. Iara, jud. Cluj”

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)            art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b)           art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c)            art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

d)           art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e)           art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f)            Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Consiliul Local al Comunei Iara adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului “Reabilitare si dotare camin cultural loc. Iara, com. Iara, jud. Cluj”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2 - Se constata necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei.

Art. 3. - Lucrările aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 4. Se asuma angajamentul ca Pproiectul nu va fi generator de venituri.

Art. 5. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 6. - Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 2) Iara3).

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei2), în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei 2) și prefectului județului Cluj1) și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL 

                                                                                                  Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates