H.C.L.   nr.  42 din 30.05.2016 privind modificarea listei bunurilor aparținând domeniului public al comunei Iara

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ANEXA LA HCL 42.doc)Anexa hcl 42[ ]34 kB

 ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  42

DIN 30.05.2016

Privind modificarea listei bunurilor aparținând domeniului public al comunei Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30.05.2016,

            Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor necesare reabilitării Căminului Cultural Iara,

            În conformitate cu prevederile legale;

Conform prevederilor L.nr.287/2009 privind Codul Civil

În temeiul  art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, 

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. c) respectiv alin. (5), art.38 alin. (1) și alin. (2) lit. d), e), f) și h),  art.45, art. 126 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă modificarea listei bunurilor aparținând domeniului public al comunei Iara, anexă la H.C.L. Iara nr.23/04.03.2016, după cum urmează:

Poziția nr.3, 1.6.2. Cămin Cultural Iara și teren aferent se modifică astfel:

 Localitatea Iara nr.282, construcție din cărămidă, fundație din piatră, acoperiș din șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, tâmplărie PVC cu geam termopan, energie electrică, centrală termică, canalizare (fosă septică) S=433 mp, S=1891 mp, anul dării în folosință – 1952, valoare de inventar 147.537,66 lei.

Art.2.- Inventarul domeniului public al comunei Iara se va modifica exclusiv la poziția nr.3 cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj, Consiliului Județean Cluj pentru completarea și promovarea Hotărârii de Guvern privind atestarea domeniului public al Comunei Iara şi opiniei publice prin afișare..

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:____11_____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates