H.C.L. nr. 43 din 30.05. 2016 privind aprobarea anexei cu evenimentele culturale/sociale desfășurate in cadrul Căminului Cultural Iara

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anexa la HCL43.docx)Anexa la HCL43.docx[ ]21 kB

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

HOTĂRÂREA

nr. 43 din 30.05. 2016

privind aprobarea anexei cu evenimentele culturale/sociale

desfășurate in cadrul Căminului Cultural Iara

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

  1. art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
  2. Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
  3. art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 art. 115 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Iara adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă anexa cu evenimentele culturale/sociale desfășurate in perioada iunie 2015 – iunie 2016 in cadrul căminului cultural Iara.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei și prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:____12_____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates