H.C.L.   nr.  44 din data de 16.06.2016 privind aprobarea reglementării situației tehnice și juridice a imobilului situat în loc. Iara nr.211 – teren școală Iara.

 ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  44

din data de 16.06.2016

Privind aprobarea reglementării situației tehnice și juridice

a imobilului situat în loc. Iara nr.211 – teren școală Iara.

 

     Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.06.2016,

                 Având în vedere documentația tehnică întocmită de către PFA Moldovan Andrei Zoltan, vizând imobilul în suprafață de  6978 mp  înscris în C.F. nr.51377, teren aflat în domeniul public al statului,

                 În temeiul prevederilor art. 45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

                        Art.l.- Se aprobă modificarea suprafeței de la 6978 mp (notată în Cartea Funciară) la 6150 mp conform inventarului domeniului public.

                        Art.2.- Se aprobă radierea sarcinilor notate la foaia de sarcini a Cărții Funciare nr.51377.

                        Art.3.- Se împuternicește primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan Dorin, să depună diligențele legale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

 Art.4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13___

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:____10______

Nr. Voturi “contra”:____-_____

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         GEANA FLORIAN                                               ONACĂ OLIMPIU IOAN

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates