H.C.L.   nr.   46 din 16.06.2016 privind aprobarea scăderii prețului de pornire la licitarea de masă lemnoasă

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   46

DIN 16.06.2016

Privind aprobarea scăderii prețului de pornire la licitarea de masă lemnoasă

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.06.2016,

            Având în vedere adresa nr. 10546/03.06.2016 emisă de Ocolul Silvic Turda, prin care se solicită aprobarea diminuării prețului de pornire pentru licitația care se va organiza la data de 30.06.2016,

            Ținând seama de riscul deprecierii masei lemnoase în cauză, aceasta fiind tăiată și depozitată,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă scăderea prețului de pornire la licitația de masă lemnoasă al cărei proprietar este primăria, prin diminuarea acestuia cu 10% respectiv

  • la lotul 8034 lemn rotund pentru cherestea fag = 43,46 mc, de la 310 lei/mc la 279 lei/mc.
  • la lotul 8027 lemn rotund pentru c-ții molid = 90,03 mc, de la 335 lei/mc la 302 lei/mc.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates