H.C.L.   nr.  47 din data de 16.06.2016 privind acordarea unui ajutor de urgență

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  47

din data de 16.06.2016

privind acordarea unui ajutor de urgență

 

           Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedinta ordinara la data de  16.06.2016,

               Având în vedere prevederile art.28(4) din L.nr.416/2001

              În temeiul prevederilor art.36 (4) lit.a) din L.nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare în sumă de 522 lei către d-na Varga Otilia, conform actelor justificative depuse.

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

            GEANA FLORIAN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates