H.C.L. nr. 49 din 28.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la 5 iunie 2016

stema pentru word
ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

HOTĂRÂREA NR. 49

Din 28.06.2016

Privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la 5 iunie 2016

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa de constituire din data de 28.06.2016, ca urmare a alegerii autorităţilor publice locale din 05.06.2016;

                        Având în vedere Raportul Comisiei de validare, prin care se propune validarea  mandatului celor 13 consilieri locali aleşi;

                        Văzând prevederile art.31 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale, precum şi prevederile art.4 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

                        În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

                        Art.l.- Se validează mandatul de consilier local ales în Consiliul local al comunei Iara al următoarelor persoane:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

Partidul politic (Alianţa politică)

1

Baciu Alin Sebastian

PSD

2

Bâlc Nicolae Sorin

ALDE

3

Bica Vasile

PSD

4

Boca Ioan Ilie

PNL

5

Cordiş Viorel

PNL

6

Costea Emilia

PSD

7

Mureşan Adrian

PNL

8

Pălăcean Ovidiu

PNL

9

Pop Vasile

PNL

10

Popa Mihai Viorel

PSD

11

Serban Ioan

PNL

12

Todor Darius Eugen

PSD

13

Ursulean Lucian

PNL

Art.2.- Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ  ( Tribunalul Cluj) în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Preşedinte de şedinţă (de vârstă)

      CORDIȘ VIOREL      

                                        

                                                                                               Contrasemnat,

              Consilier local,                               Consilier local,                     Secretar UAT Iara

    BACIU ALIN SEBASTIAN        TODOR DARIUS EUGEN       ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates