H.C.L. nr. 50 din 28.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Iara

stema pentru word
ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

HOTĂRÂREA NR. 50

Din 28.06.2016

Privind constituirea Consiliului Local al Comunei Iara

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa de constituire din data de 28.06.2016, ca urmare a alegerii autorităţilor publice locale din 05.06.2016;

                        Având în vedere Raportul Comisiei de validare, prin care se propune validarea  mandatului celor 13 consilieri locali aleşi;

Fiind îndeplinite prevederile art. 34 alin. (1), în conformitate cu  art. 34 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supunem la vot proiectul de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliul Local al comunei Iara

                        În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.l.- Se declară legal constituit Consiliul local al comunei Iara.

Art.2.- Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ  ( Tribunalul Cluj) în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Preşedinte de şedinţă (de vârstă)

      CORDIȘ VIOREL      

                                        

                                                                                              Contrasemnat,

              Consilier local,                               Consilier local,                     Secretar UAT Iara

    BACIU ALIN SEBASTIAN        TODOR DARIUS EUGEN       ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates