H.C.L. nr. 51 din 28.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

stema pentru word
ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

HOTĂRÂREA NR. 51

Din 28.06.2016

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa de constituire din data de 28.06.2016, ca urmare a alegerii autorităţilor publice locale din 05.06.2016;

                        Având în vedere propunerea făcută ca dl. să devină primul preşedinte de şedinţă al noului consiliu local ;

                        Văzând prevederile art.35 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale, precum şi prevederile art.4 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

                        În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.l.- Se alege ca preşedinte de şedinţă pentru 3 luni dl. Pop  Vasile.                             .

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Preşedinte de şedinţă (de vârstă)

      CORDIȘ VIOREL      

                                                                                                                            

              Consilier local,                                      Consilier local,                     

    BACIU ALIN SEBASTIAN                 TODOR DARIUS EUGEN      

                                                                                                         

                                                                                                                       Contrasemnat,

                                                                                                                   Secretar UAT Iara

                                                                                                            ONACĂ OLIMPIU IOAN

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates