H.C.L. nr. 52 din 28.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Iara

stema pentru word
ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

HOTĂRÂREA NR.52

Din 28.06.2016

Privind alegerea viceprimarului comunei Iara

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa de constituire din data de 28.06.2016, ca urmare a alegerii autorităţilor publice locale din 05.06.2016;

                        Având în vedere propunerile făcute pentru funcţia de viceprimar,  dl. Todor Darius Eugen, respectiv dl. Ursulean Lucian Vasile,

                        Văzând prevederile art.57 (3) din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale, precum şi prevederile art.4 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

                        În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

                        Art.l.- Se alege ca viceprimar al comunei Iara, pentru un mandat de 4 ani, cu un număr de 7 voturi pentru dintr-un total de 13, dl. Ursulean Lucian Vasile .

                        Art.2.-Se adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Iara, respectiv Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al comunei Iara valabile pentru legislatura 2016-2020.

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnat,

                                                                                              SECRETAR

    POP VASILE                                           ONACĂ OLIMPIU IOAN

           

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates