H.C.L. nr. 53 din 28.06.2016 privind alegerea comisiilor de specialitate a consiliului local ales la 5 iunie 2016

stema pentru word
ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

HOTĂRÂREA NR. 53

Din 28.06.2016

Privind alegerea comisiilor de specialitate a consiliului local ales la 5 iunie 2016

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa de constituire din data de 28.06.2016, ca urmare a alegerii autorităţilor publice locale din 05.06.2016;

                        Având în vedere prevederile H.C.L.Iara nr. , prin care au fost validate  mandatele celor 13 consilieri locali aleşi;

                        Văzând prevederile art.31 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale, precum şi prevederile art.4 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

                        În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

                        Art.l.- Se aleg comisiile de specialitate ale C.L.Iara după cum urmează:

            Comisia nr.1 – buget, finanţe, agricultură:

 1. Pop Vasile   (PNL)      – preşedinte
 2. Șerban Ioan   (PNL)    – secretar
 3. Bâlc Sorin   (ALDE)   – membru
 4. Cordiș Viorel   (PNL) – membru
 5. Todor Darius  (PSD)   – membru

Comisia nr.2 – învăţământ, cultură, tineret

 1. Mureșan Adrian   (PNL)  – preşedinte
 2. Bâlc Sorin   (ALDE)        – secretar
 3. Costea Emilia   (PSD)      – membru
 4. Ursulean Lucian  (PNL)   – membru
 5. Pop Vasile   (PNL)           – membru

Comisia nr.3 – urbanism şi organizarea teritoriului

 1. Baciu Alin (PSD)                – preşedinte
 2. Pălăcean Ovidiu (PNL)     – secretar
 3. Popa Mihai (PSD)             – membru
 4. Boca Ilie    (PNL)              – membru
 5. Bica Vasile   (PSD)            - membru

Art.3.- Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ  ( Tribunalul Cluj) în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

Art.4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara

Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnat,

     

      POP VASILE                                          ONACĂ OLIMPIU IOAN 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates