H.C.L. nr. 53 din 28.06.2016 privind alegerea comisiilor de specialitate a consiliului local ales la 5 iunie 2016

stema pentru word
ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

HOTĂRÂREA NR. 53

Din 28.06.2016

Privind alegerea comisiilor de specialitate a consiliului local ales la 5 iunie 2016

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa de constituire din data de 28.06.2016, ca urmare a alegerii autorităţilor publice locale din 05.06.2016;

                        Având în vedere prevederile H.C.L.Iara nr. , prin care au fost validate  mandatele celor 13 consilieri locali aleşi;

                        Văzând prevederile art.31 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale, precum şi prevederile art.4 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

                        În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

                        Art.l.- Se aleg comisiile de specialitate ale C.L.Iara după cum urmează:

            Comisia nr.1 – buget, finanţe, agricultură:

 1. Pop Vasile   (PNL)      – preşedinte
 2. Șerban Ioan   (PNL)    – secretar
 3. Bâlc Sorin   (ALDE)   – membru
 4. Cordiș Viorel   (PNL) – membru
 5. Todor Darius  (PSD)   – membru

Comisia nr.2 – învăţământ, cultură, tineret

 1. Mureșan Adrian   (PNL)  – preşedinte
 2. Bâlc Sorin   (ALDE)        – secretar
 3. Costea Emilia   (PSD)      – membru
 4. Ursulean Lucian  (PNL)   – membru
 5. Pop Vasile   (PNL)           – membru

Comisia nr.3 – urbanism şi organizarea teritoriului

 1. Baciu Alin (PSD)                – preşedinte
 2. Pălăcean Ovidiu (PNL)     – secretar
 3. Popa Mihai (PSD)             – membru
 4. Boca Ilie    (PNL)              – membru
 5. Bica Vasile   (PSD)            - membru

Art.3.- Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ  ( Tribunalul Cluj) în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

Art.4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara

Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnat,

     

      POP VASILE                                          ONACĂ OLIMPIU IOAN 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates