H.C.L. nr. 54  din 01.07.2016 cu privire la aprobarea Devizului general actualizat cu ocazia modificarii TVA la 20%, pentru obiectivul  „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Deviz general rest de executat IARA.pdf)Anexa HCL 54[ ]190 kB

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE Nr.54

 din 01.07.2016

cu privire la aprobarea Devizului general actualizat cu ocazia modificarii TVA la 20%, pentru obiectivul  „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședință extraordinară la data de 01.07. 2016

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin

Ţinând cont de prevederile:

  • Programului Naţional de Dezvoltare Locala
  • Obiectivului de investitii  „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj ”
  • Legii 273/2006 privind finanţele publice locale
  • Prevederile art. nr. 36 alin. (2) lit. b) şi  lit. d), alin. (4) lit. a), lit. b), lit. d), lit. f) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
  • În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”, conform Devizului General anexat la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Devizul General actualizat pe anul 2016 pentru   obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj” finantat in baza OUG 28 din 2013 pentru aprobarea Planului National de Dezvoltare Locala astfel:

            Valoare totala a obiectivului de investitii :                             2842039.36  lei  cu TVA

            Valoare eligibila (finantata de la bugetul se Stat):                 2647154.69  lei  cu TVA 

            Valoare neeligibila (cofinanta de la bugetul local) :             194884.67   lei cu TVA

Art. 3 – Conform Ordinului Nr. 1851/2013, Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul Comunei Iara județul Cluj.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            Pop Vasile                                                                         Onaca Olimpiu Ioan

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates