H.C.L. nr. 55  din 01.07.2016 cu privire la aprobarea unei rectificări bugetar

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE Nr. 55

 din 01.07.2016

cu privire la aprobarea unei rectificări bugetare

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședință extraordinară la data de 01.07. 2016

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de compartimentul financiar contabilitate și prezentat de primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin

Ţinând cont de prevederile:

  • Legii 273/2006 privind finanţele publice locale
  • Prevederile art. nr. 36 alin. (2) lit. b) şi  lit. d), alin. (4) lit. a), lit. b), lit. d), lit. f) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
  •                        În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă diminuarea la cap.67.02 titlu 71 cu suma de 150.000 lei și repartizarea acesteia  astfel:

Majorare capitol 51.02 – obiecte de inventar cu suma de 15.000 lei

Majorare capitol 70.02.06 – reparații curente iluminat public cu suma de 115.000 lei 

Majorare capitol 84.02 – reparații curente drumuri și străzi cu suma de 20.000 lei

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul Comunei Iara județul Cluj.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, compartimentului financiar contabilitate precum și administratorului paginii de web a primăriei în vederea postării pe internet.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___9______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___2_Baciu, Todor_____

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            Pop Vasile                                                                         Onaca Olimpiu Ioan

           

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates