H.C.L. nr. 56 din  13.07.2016 privind alocarea de fonduri în vederea finanțării programului cultural artistic prilejuit de organizarea sărbătorii „ Zilele Ierii”

stema pentru word
ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA NR. 56

Din  13.07.2016

Privind alocarea de fonduri în vederea finanțării programului cultural artistic prilejuit de organizarea sărbătorii „ Zilele Ierii”

                     

Consiliul Local  al comunei Iara, întrunit în şedinţă ordinară la data de 13.07.2016;

Văzând oferta depusă de firma organizatoare de activități cultural-artistice Music TDR Show ,             

Având în vedere prevederile art.36 (2) lit. d) și (6) lit.a) pct.4 respectiv ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea din  bugetul local al comunei a sumei de 15.000 lei în vederea finanțării programului cultural artistic prilejuit de organizarea sărbătorii „ Zilele Ierii”.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:  13

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:____10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___1 Todor______

                                

                Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnat,                                                                

                       POP VASILE                                                  ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates