H.C.L. nr.57 din  13.07.2016 privind acordarea unui ajutor de urgență

stema pentru word
ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA NR.57

Din  13.07.2016

Privind acordarea unui ajutor de urgență

                        Consiliul Local  al comunei Iara, întrunit în şedinţă ordinară la data de 13.07.2016;

                        Văzând cererea nr. 3322/01.07.2016 formulată de d-na Matei Florica,                 

Având în vedere prevederile art.36 (2) lit. d) și (6) lit.a) pct.2 respectiv ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă  acordarea din  bugetul local al comunei a sumei de 1.500 lei cu titlu de ajutor de urgență către d-na Matei Florica .

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:  13

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:____11______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:_________

                                

                Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnat,                                                                 

                       POP VASILE                                                  ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates