H.C.L. nr. 59 din  13.07.2016 privind aprobarea unei rectificări bugetare

stema pentru word
ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA NR.59

Din  13.07.2016

Privind aprobarea unei rectificări bugetare

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.07.2016,

            Având în vedere adresa nr. 521/04.07.2016 emisă de Școala Gimnazială Iara,

            În temeiul prevederilor art.36 (2) lit. d) și (6) lit.a) pct.1 și art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă rectificarea bugetară în vederea asigurării finanțării achiziționării de lemne de foc pentru sezonul rece 2016/2017 prin diminuarea la capitolul 70 investiții cu suma de 30.000 lei, respectiv adăugarea acesteia la capitolul 20.01.03 .

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:  13

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:____11______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:_________

                                

                Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnat,

                                                                     

                       POP VASILE                                                  ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates