H.C.L. nr. 60 din 13.07.2016 privind propunerea schimbării destinației unui spațiu situat în comuna Iara, din spațiu cu destinația de unități de învățământ, în cămin cultural

stema pentru word
ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA

Nr. 60 din 13.07.2016

privind propunerea schimbării destinației unui spațiu situat în comuna Iara, din spațiu cu destinația de unități de învățământ, în cămin cultural

 

            Consiliul Local al comunei Iara întrunit în şedinţă ordinară la data de 13.07.2016

            Având în vedere necesitatea aprobării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iara,

            Ţinând seama de prevederile L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

            În conformitate cu prevederile art. 3 al 4 al Legi nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată.

Luând în considerare prevederile Art. 112, alin(2), din Legea nr. 1 / 2011, legea educației naționale, conform căruia:

”(2)Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.”.

Având în vedere prevederile Art. 112, alin(2), din Legea nr. 1 / 2011, legea educației naționale, conform căruia:

”(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale. Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se propune schimbarea destinației pentru imobilul situat în localitatea Ocolișel nr. 87, comuna Iara, identificat la poziția 16 a inventarului domeniului public Iara aprobat prin HCL nr. 23/04.03.2016 din spațiu cu destinația unitate de învățământ în cămin cultural.

Art.2  Schimbarea destinației operează doar după obținerea avizului conform prin ordinul Ministrului Educației Naționale.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Iara.

Art. 4. Hotărârea se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Cluj;
  • Consiliului Județean Cluj
  • Compartimentul financiar contabil;
  • Primarul comunei Iara;
  • Afișat la sediul Primăriei;
  • Inspectoratul Județean Cluj.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art.24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:___13_______

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11_ ______

Nr. Voturi “contra”:____ ______

Nr.Voturi “abţineri”:___ ______

                                  

                Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnat,                                

                       POP VASILE                                                  ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates