H.C.L. nr.61/13.07.2016

stema pentru word

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA

Nr.61/13.07.2016

                        Consiliul Local al comunei Iara întrunit în şedinţă ordinară la data de 13.07.2016,

            Având în vedere  prevederile art.36 (2) lit. d) și (6) lit.a) pct.3 din  L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă reactivarea Unității Locale de Sprijin Iara, având următoarea componenţă:

                          Preşedinte     -   Popa Ioan Dorin           – Primar

                        - Secretar        -   Buha Ioan Ovidiu         - medic veterinar

                        - Membru        -   Ursulean Lucian           – viceprimar

                        - Membru        -   dr. Cornacel Marin       - medic

                        - Membru        -   Todor Darius                - consilier local

                        - Membru        -    Șerban Ioan                 - consilier local

                        - Membru        -   Reteghi Daniel             - şef post poliţie Iara

                        - Membru        -   Pop Vasile                   - şef district silvic

                        - Membru        -   Macavei Ioan               - manager IT

                       -  Membru       -  Vana Marius                - poliţist comunitar

                        -  Membru       -   Bălaj Ioan                    - poliţist comunitar 

                        -  Membru        -  Pârv Viorel                  - poliţist comunitar

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _1_____

Nr.voturi “pentru”:_____1_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                                                     

                      Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnat,

                              Pop Vasile                                                           Onacă Olimpiu Ioan               

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates