H.C.L. nr. 63 din 13.07.2016 privind revocarea unei hotărâri de consiliu

stema pentru word
  ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                      

HOTĂRÂREA NR.63

Din 13.07.2016

Privind revocarea unei hotărâri de consiliu

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.07.2016,

            Ţinând seama de imposibilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor HCL nr.30/2016

             În temeiul prevederilor art.36 (2) lit. c) și (5) lit.a) și art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se revocă prevederile HCL nr.30/2016 în integralitatea sa.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11____

Nr.voturi “pentru”:_____11____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                             POP VASILE                                                    ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates