H.C.L.   nr.  67 din data de 13.07.2016 privind  desemnarea unor consilieri locali ca membri ai comisiei de licitație

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  67

din data de 13.07.2016

privind  desemnarea unor consilieri locali ca membri ai comisiei de licitație

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  13.07.2016,

Având în vedere prevederile art.36 (2) lit. b) și art. 45  din L. nr. 215/2001 republicată

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se aprobă desemnarea d-lor consilieri Todor Darius și Șerban Ioan în calitate de membri în cadrul Comisiei de licitație constituită la nivelul Comunei Iara.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            POP VASILE                                                                   Onacă Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates